Verlof

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties

De schoolvakanties vindt u op de jaarplanning-pagina.

De Leerplichtwet kent twee  mogelijkheden om verlof te verlenen buiten de reguliere schoolvakanties:
vanwege gewichtige omstandigheden en extra verlofdagen vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouders/verzorgers. Hieronder worden beide mogelijkheden toegelicht:

Verlof op grond van gewichtige omstandigheden

De schoolleider en/of directeur van de school (of de leerplichtambtenaar als het gaat om meer dan tien dagen) beslist of er sprake is van gewichtige omstandigheden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
  • bij een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten de schooluren kan plaatsvinden;
  • bij verhuizing;
  • bij huwelijk van familieleden tot en met de vierde graad;
  • bij overlijden van familieleden tot en met de vierde graad;
  • bij ernstige ziekte van familieleden tot en met de vierde graad;
  • bij bevalling van moeder, verzorgster of voogdes;
  • bij 12,5, 25, 40, 50 of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van familieleden tot en met de vierde graad;
  • een andere, naar oordeel van de directie belangrijke reden, maar géén vakantieverlof.
Verzoeken voor minder dan tien dagen per schooljaar moeten schriftelijk, voor zover mogelijk één maand vooraf, aangevraagd worden bij de schoolleider.

Verzoeken voor meer dan tien dagen per schooljaar moeten schriftelijk, voor zover mogelijk één maand vooraf, aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar van Gemeente Zeist. Indien van toepassing kan de leerplichtambtenaar vragen om een verklaring van een arts of maatschappelijk werker, waaruit de gewichtige omstandigheid blijkt.

De schoolleider of directeur/leerplichtambtenaar neemt een beslissing en deelt deze beslissing schriftelijk mee.

Extra verlofdagen in verband met de specifieke aard van het beroep van de ouders/verzorgers

Het verzoek moet schriftelijk, minimaal één maand vooraf, worden ingediend bij de schoolleider.

Het verlof mag alleen worden verleend als vanwege de specifieke aard van het beroep gezinsvakanties onmogelijk in de schoolvakanties kunnen plaatsvinden. Het mag hier niet gaan om organisatorische redenen.

Bij het verzoek moet een verklaring van de werkgever overhandigd worden, waaruit blijkt dat de ouders/verzorgers in geen enkele schoolvakantie verlof kunnen krijgen vanwege de aard van het beroep. Bijvoorbeeld horecapersoneel of personeel werkzaam in de agrarische sector.

Dit verlof mag slechts één keer per schooljaar worden verleend, mag niet langer duren dan tien schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken na de zomervakantie.

De schoolleider neemt een beslissing en deelt deze beslissing schriftelijk mee.

Als er sprake is van (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim is de directie van de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar van Gemeente Zeist.