Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van de ouders en de leerkrachten van Op Dreef en oefent invloed uit op het beleid.

In het reglement van de MR staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR. Belangrijke besluiten worden aan de MR voorgelegd ter instemming of ter advies. In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) en in het MR-reglement is vastgelegd voor welke besluiten dit geldt.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gaat over de besluiten die gemeenschappelijk zijn of die meerdere scholen aangaan. De werkwijze is geregeld in het GMR-reglement en in de WMS.

De MR van Op Dreef heeft vier leden: twee ouders en twee personeelsleden.
Voorzitter: Silvia Reesink
Secretaris: Lamis Mousa
Ouderlid/Notulist: Aliya Abdirasaq
Ouderlid: Rakellyta Isabella