Missie en visie

Onze missie en visie is de afgelopen jaren niet veranderd. We willen nog steeds goed onderwijs geven en het kind centraal stellen. De kinderen hebben de toekomst en we zijn verplicht het hoogst haalbare uit onze kinderen te halen in een veilige omgeving. Wel is duidelijk dat Op Dreef acteert in een dynamisch krachtenveld, waarbij we voor de uitdaging staan om de in kinderen aanwezige talenten voldoende naar boven te halen. Zoals eerder vermeld, werken we binnen Op Dreef aan verbeterpunten. Daarnaast kunnen we ook bogen op zaken waar we trots op zijn; ouders die meer tevreden geluiden laten horen. Leerkrachten die ambitieus zijn en bereid zijn om een tandje harder te lopen opdat we met een klein team toch zorgen dat alle kinderen kunnen genieten van extraatjes. De ambitie ligt in onze onderzoekende houding om te achterhalen waar een kind opvalt of uitvalt, zodat we echt goed aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Hogere Cito scores is slechts een start om onze leerlingen de uitdaging te bieden waar ze recht op hebben. Wij kunnen meer uit de leerlingen halen. Het gaat hierbij om het behalen van het hoogst haalbare op het cognitieve vlak, de toegevoegde waarde van het onderwijs in de vorm van sociale opbrengsten en het ontwikkelen van vaardigheden die kinderen voorbereidt op hun wereldburgerschap. Leren met hoofd, hart en handen. Het vergroten van executieve functies is een uitdaging voor Op Dreef en behoort daarmee tot een belangrijke ambitie zodat we kunnen bijdragen aan een positieve persoonlijkheidsontwikkeling opdat alle kinderen later participeren in een complexe en inspirerende maatschappij. 

Onze missie
“Op Dreef biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs, vanuit hoofd, hart en handen, in een rijke, 
uitdagende en inspirerende speelleeromgeving aan alle aan ons toevertrouwde kinderen met als doel 
onze kinderen als zelfredzame en zelfverantwoordelijke wereldburger 
optimaal voor te bereiden op de maatschappij.” 


 Zowel hoofd, hart als handen zijn belangrijk
zodat niet alleen de klassieke intelligenties
stimuleren ons hoofddoel is. 


Er moet aandacht zijn voor toekomstgerichte vaardigheden, verschillende leerstijlen, sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling, talentontwikkeling en het ‘leren leren'.

Dit betekent dat er ook ruimte is voor techniek, muziek, creativiteit, debatteren, filosoferen, zelfsturing, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Geven we ruimte aan al deze aspecten, dan komen we tegemoet aan het ontwikkelen van burgerschap en eigenaarschap en zijn wij ervan overtuigd dat wij bij kunnen dragen aan de optimale ontwikkeling voor onze kinderen zodat zij met hun eigen talenten als een waardevolle burger kunnen participeren in een maatschappij waarvan we nu nog niet weten hoe deze in de toekomst er uit zal zien.

De daarbij behorende kernwaarden zijn voor ons
- Hoge verwachtingen, ambities en vertrouwen in eigen en andermans kennis en kunnen
- Onderzoeken en verwonderen
- Eenheid in verscheidenheid
- Samen leren binnen betekenisvolle en bevlogen ontmoetingen
- Binnen een veilige omgeving moedig durven te veranderen
- Zelfstandig en zelfredzaam