Missie en visie

Missie

Voor elke basisschool is de missie in de basis helder; goed onderwijs geven in een veilige omgeving. Dit geldt natuurlijk ook voor Op Dreef. Om die reden wordt er bij ons continu gewerkt aan de kwaliteit van leerkrachten en hanteren wij een hoge norm voor ons pedagogisch klimaat.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen alle kansen krijgen om zich succesvol in de maatschappij te ontwikkelen. Bij Op Dreef leren de leerlingen voor de toekomst in een kansrijke omgeving. We breiden kennis uit, helpen de kinderen toekomstgerichte vaardigheden te ontwikkelen en zetten in op het vormen van persoonlijkheid.

Ons motto is:

Visie

De kinderen van nu leven in de 21ste eeuw waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. Op Dreef wil kinderen daarom leren orde en structuur aan te brengen in die snel veranderende omgeving, waar zij later zelf vorm aan zullen gaan geven. 

21ste eeuwse vaardigheden staan centraal binnen ons onderwijs. Dit zijn vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de snel veranderende maatschappij van nu en in de toekomst. 

De visie van Wereldkidz op Dreef is er op gericht deze vaardigheden zo aan te leren dat de leerlingen deze bewust zelf kunnen toepassen in alles wat zij doen. 


Overal om ons heen is taal. In het vormen van je mening, het stellen van vragen en doelen en in samenwerking met je toekomstige collega. Maar ook op het internet, in studieboeken en bij het schrijven van een sollicitatiebrief. Wil je slagen in de toekomst, dan is goede beheersing van taal onmisbaar.

Taal is binnen onze school dan ook een belangrijke peiler. Wij leren onze leerlingen expliciet de taal waarmee ze de benodigde alledaagse en formele woordenschat zelf kunnen uitbreiden en ontwikkelen. Dit doen wij verweven in alle andere vakken, waardoor de taal betekenis krijgt. Ook aan lichaamstaal, Engels en computertaal wordt aandacht besteed.


We gaan uit van een onderzoekende houding bij leerlingen om zelf tot oplossingen te komen. Eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfreflectie zijn hierbij belangrijke vaardigheden. 

De rol van de leerkracht is hierin erg belangrijk. De leerkracht observeert, instrueert en heeft een rol in het bepalen van afgestemd aanbod in lesstof en activiteiten. Daarnaast is de leerkracht ook coach en begeleider. Wij laten leerlingen zelf met leervragen komen en spelen daarop in. 

Dit in samenwerking met alle betrokkenen binnen de organisatie. Het ‘Samen Leren’, een kernwaarde binnen Wereldkidz, is hierin een belangrijke leidraad.